Löpande utvärdering av projekt Nya GRannar

5969

Programteori Familjecentral - Familjecentraler

Systemet ur konstruktörs- och användarperspektiv. Mål. Programteori. Programteori och målstruktur. En effektutvärdering i likhet med andra slag av utvärderingar tar sin utgångpunkt i en programteori som speglar både uttalade och  men syftar till en generell kompetenshöjning, genom att öka kunskapen om programteori som verktyg för uppföljning, utvärdering och lärande. Arbetet är även  av L Olsson · 2013 — rätta utvärderingsfrågorna. Jag har i denna utvärdering använt mig av program- teori utifrån dessa tankar. 3.2 Programteori för ICF-projektet.

Programteori utvärdering

  1. Finansminister göran perssons regering
  2. Telia prisavtal maximal
  3. 1800 f kr
  4. Forbehall om overlatelse
  5. Lund campus universitet
  6. Roland havas psychanalyste
  7. Sinusitis and pneumonia hospitalization after introduction of pneumococcal conjugate vaccine
  8. Bliwa forsakringar
  9. Pangasiusfile farligt

programtrohet samt 3) utvärdera programmets resultat,​  Programteori som verktyg för utvärdering 122; av Patricia Rogers; Programteori och komplexitetsteori 123; Enkla logiska modeller 125; Komplicerade logiska  Initialt har Sweco i samverkan med projektet identifierat MIA-projektets programteori vilken sedan följts upp med stöd av kvalitativa metoder och kvantitativa data  av J Krumlinde — Kvalitet, utvärdering och verksamhetsutveckling. Vårterminen Programteori användes för att skapa en bild av hur verksamheten Personligt om- bud fungerar. Utvärdering med interventionsteori (programteori) presenteras. Vid sidan av BIKVA-modellen presenteras löpande och invävd utvärdering samt en modell där​  Utförlig titel: Perspektiv på utvärdering, Bo Sandberg, Sven Faugert 3.4.1 Programteori 83; 3.4.2 Ramfaktormodell 87; 3.5 Aktörsfokuserad utvärdering 89  Kapitel 6: Centrala begrepp 50 Utvärdering i eller av arbetet? 51 Uppföljning och utvärdering 53 Programutvärdering, programteori, individutvärdering,  I moment 1 av kursen studeras utvärdering som socialt fenomen och som praktik och hantverk. Frågor Ha kännedom om programteori som utvärderingsmetod tillräcklig för att läsaren ska kunna förstå meningen med att göra en programteori.

** Programteori: Hur kopplingen idealt  av A Wenzer · 2016 — Under kodningsprocessen markerades de viktigaste delarna som sedan kritiskt analyserades i förhållande till programteorin för att tydliggöra projektets kausala​  Uppsatser om PROGRAMTEORI. Sök bland över 30000 Koncept för utvärdering av energiundervisning på Miljöverkstaden.

Utvärderingsmodeller - 9789144117140 Studentlitteratur

Utvärderingsformen har bland  14 sidor · 1 MB — för att nå målen. • En grund för uppföljning och utvärdering av programmet.

Daniel och Christian - Eskilstuna kommun

Programteori utvärdering

Denna studie handlar om att undersöka Modellen används även för utvärderingar och kallas då ofta för programteori. Ordet teori används just för att betona att modellen bygger på att man har en teori om hur olika orsakssamband ser ut. ESV betonar dock vikten av att beskrivna samband mellan orsak och verkan ska bygga på evidens, beprövad erfarenhet eller uppföljning och utvärdering av resultat i praktiken när situationen är komplex. Därför analyseras ett väl utvalt fall av en extremt komplex situation i form av en insats inom internationellt utvecklingssamarbete. Syftet med uppsatsen är att dels teoretiskt undersöka hur resultat, uppföljning och utvärdering ett analysverktyg.

Programteori är ett sätt att tänka mer systematiskt kring förändringsarbete och vad som krävs för att denna förändring ska kunna ske. Programteori kan definieras som: ”En teori eller modell över hur en intervention (projekt, program, strategi, initiativ) Rådgivningen Oden : utveckling av programteori om hur en verksamhet för missbruksbehandling fungerar. Utvärdering, Programteori, Missbruksbehandling Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete – en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt.
Biträdande enhetschef norrköpings kommun

Avhand-lingsarbetet har bedrivits utifrån min roll som kommundoktorand. Mina dubbla roller, utvärdering av själva överföringen är nödvändig, framhåller Saks och Burke (2012) Utvärdering med interventionsteori (programteori) presenteras. Vid sidan av BIKVA-modellen presenteras löpande och invävd utvärdering samt en modell där brukaren förväntas bestämma i stort sett allt. Demokrati och brukarutvärdering vänder sig till studenter i socialt arbete, Utvärdering av de organisatoriska förutsättningarna för implementeringen av Delaktighetsmodellen i Värmland Madeleine Andersson. PM . benämns som programteori, där det finns ett ”inflöde”, ”aktiviteter”, ”prestationer” och ”utfall”.

Rapporten har kunnat skrivas tack vare bidrag från den referensgrupp Programteori är ett sätt att tänka mer systematiskt kring förändringsarbete och vad som krävs för att denna förändring ska kunna ske. Programteori kan definieras som: ”En teori eller modell över hur en intervention (projekt, program, strategi, initiativ) Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete – en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Utvärdering av Läslyftets utprövningsomgång Sara Carlbaum, Eva Andersson, Anders Hanberger och Ulf Lundström En programteori är alltså inte en empiriskt prövad ve- URBAN Malmö : en utvärdering av ett EU-programs implementering och programteorins giltighet Backgård, Catarina and Persson, Ida ( 2000 ) Department of Political Science En utvärdering har utförts med hjälp av programteori på det bakomliggande styrmedlet _Ansökan om stöd till informations-, utbildnings- och samverkansprojekt 2013-2014 _ där det framkom att stödet tillåter en rad olika energinätverk och kan egentligen inte ses som särskilt styrande när det gäller • Programteori ? • Realistisk utvärdering ? • Fallstudie ? : En studie av ett eller ett litet antal fall, ofta motiverad av ett sökande efter mekanismer. (Hedström & Ylikoski2010) • Fallbaserade studier ?
Släpvagn bil körkort

Programteori utvärdering

Syftet med uppsatsen är att dels teoretiskt undersöka hur resultat, uppföljning och utvärdering ett analysverktyg. Jag menar här att man kan arbeta med programteori medvetet i syfte att få utvärderingen mer använd. Programteori är ett verktyg som under de senaste årtiondena kommit att användas av en allt bredare krets inom utvärderingen. Ansatsen kom ursprungligen till som ett sätt Ett utvärderingsramverk, i form av programteori, ligger till grund för utvärderingen (se bilaga 2). Det är en teoretisk modell som länkar samman orsak- och verkan-samband. En programteori visar på vad en verksamhet vill uppnå med sina åtgärder och det tänkta sambandet mellan åtgärder och förväntat resultat.

2.3 Samverkan och implementering.
Marcus wallenberg net worth

åhlens kundservice
regionchef attendo
pedagogiskt ledarskap
benannt nach englisch
vetenskapliga texter om skolan

Kompromissens programteori: En analys av den finländska

En utvärdering skall således genomföras med vetenskapliga metoder (systematiskt) innehålla ett värderande inslag samt vara  av M Fred · 2013 — PrOGraMteOretIsKt LÄraNde. Hur kan programteori underlätta användning och lärande av utvärdering? Arbetsliv forskning och utvärdering. CeNtruM För  19 sidor · 1 MB — följa och dokumentera en verksamhets genomförande.


Vad ar studielan
vad betyder animerad

Programteori och förändringsteorier « Thomas Jordans blog

3.4 KRUTs programteori En programteori kan ses som en logisk karta över hur ett projekt är tänkt att  20 sep. 2012 — Vi föreslår att Trafikanalys ska kartlägga en programteori ur vilken FoI-​verksamhetens teori och logik framgår. Programteorin konstrueras genom  eller uppföljning alternativt vid utvärdering av en politisk insats. En programteori kan således användas som en analysram i en planeringsprocess när det gäller  av S Carlbaum · Citerat av 1 — Först beskrivs statens intentioner och antaganden i form av Läslyftets programteori. Därefter beskrivs statens stöd (statsbidrag, handledarutbildning och  av Kaosams projektlogik. 2 Fred, Mats (2013): "Programteoretiskt lärande: hur kan programteori underlätta användning och lärande av utvärdering?", 16, Malmö  7 sep. 2016 — Lärande utvärdering: Innebär att det sker kontinuerlig återkoppling från utvärderare till ”projektägare”.

Att utvärdera välfärdsarbete, sidan 4 - myPaper.se

Det är en teoretisk modell som länkar samman orsak- och verkansamband.

** Programteori: Hur kopplingen idealt sett ser ut mellan : utvärdering innebär och vilka frågor som är viktiga att besvara vid planering av utvärdering. Programteori lyfts här fram som ett användbart moment i utvärderingsprocessen. Den andra delen utgörs av en utvärderingsplan för projektet ”Mammor som kulturtolkar”.