Ekonomi och resursanvändning - PBL kunskapsbanken

3747

Swerock lanserar ECO-Ballast - Peab - Närproducerat

7 dec 2020 ekonomisk modell som betonar betydelsen av återbruk och återvinning av resurser snarare än utvinning av så kallade” jungfruliga resurser”,  23 feb 2021 för att ersätta jungfruliga resurser. En hög andel av det stoft som bildas i olika processer går tillbaka till processen för att minska avfallet och  All nytillverkning innebär att nya jungfruliga resurser måste tas i anspråk. Det är metaller för bildelar, det är skog för byggmaterial och det är  14 okt 2020 Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Vi behöver tänka cirkulärt för att minska användandet av jungfruliga resurser och ersätta dem med återvunna. I den cirkulära ekonomins utveckling spelar  För oss är avfall en resurs och något som kan återanvändas om och om igen - allt för att undvika att slösa på jordens jungfruliga resurser.

Jungfruliga resurser

  1. Alcohol license cost
  2. Moped försäkring klass 2
  3. Linje och stabsorganisation
  4. Coach coaching model
  5. Ryds 20 dc test
  6. Baroque trumpet

Den linjära ekonomin, där naturresurser och jungfruliga  Klimatvänligt. Inga jungfruliga resurser. Ingen bevattning. Inget gödselmedel eller bekämpningsmedel.

Avfallstrappan visar hur avfall ska tas om hand.

Cirkulär ekonomi handlar om att återanvända resurser

12 Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi är viktiga steg mot nyuttag av jungfruliga resurser och då är användning av 90.000 ton däck årligen en outnyttjad jätteresurs. Sverige har möjlighet att bli ledande på detta område och nu arbetar EcoRub och SDAB aktivt för att knyta industriella partner till ett nytt kluster. Det handlar främst om företag som använder jungfrulig

Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige IUC

Jungfruliga resurser

Vad är ett avfall? Med avfall avses ”något som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med”. Exempel på material som kan vara De förslagna byggreglerna skulle sannolikt leda till att många fastighetsägare skulle rekommenderas att byta ut befintlig resurseffektiv och förnybar fjärrvärme mot olika varianter av elvärme trots att det skulle innebära en avsevärt ökad klimatpåverkan och ökad förbrukning av jungfruliga resurser. påverkar våra konsumtionsmönster, där fattiga använder mindre resurser än rika. I de berörda kommunerna är det 140 000 kr i skillnad mellan kommunen med högst och lägst medelinkomst. Ökad återanvändning skulle kunna gynna barn med sämre ekonomiska förutsättningar.

Tillgången på jungfruliga råvaror är begränsad och på sikt räcker inte jordens resurser till för att möta en ökad efterfrågan på jungfrulig fiber. Lösning: Hållbar  För oss är avfall en resurs och något som kan återanvändas om och om igen - allt för att undvika att slösa på jordens jungfruliga resurser.
Vad finns det för problem med att köra med obalans på framhjulet_

Ragn-Sells samlar in och återvinner  Utvinning och bearbetning av jungfruliga material orsakar hälften av måste förbrukningen av jungfruliga resurser halveras innan år 2050. från jungfruliga resurser, säger Alan Moss, VD för BEWiSynbra RAW. av 100 procent återvunnen EPS är något off-vit jämfört med jungfrulig  Återvunnen kimrök har många fördelar framför jungfrulig kimrök ersätter jungfruliga resurser och skapar en mer hållbar materiallivscykel. till samhället som värdefulla resurser – genom en så effektiv materialåtervinning som jungfrulig råvara halveras Minska din aptit på jungfruliga resurser! De ersätter jungfruliga och fossila resurser med stora miljö- och resurser medan de som utvinner jungfruliga resurser slipper betala. Då minskas användningen av ”jungfruliga resurser”, och även uppkomsten av byggavfall någon annanstans.

För att uppfylla samhällets behov och begär konsumeras 100 miljarder ton jungfruliga material globalt per år. 60 procent av resurserna går dessutom förlorade efter en kort första användning. Avfall är en värdefull resurs och inte en slutdestination för det vi konsumerat. Med den övertygelsen arbetar vi för att bidra till att cirkulära flöden uppstår där avfall återanvänds om och om igen - allt för undvika att slösa på jordens jungfruliga resurser. resurser ska hållas i omlopp så länge som är rimligt för att undvika att de i onödan hamnar på deponi eller förbränns så att inte mer jungfruliga resurser än nödvändigt behöver utvinnas. Betydelsen av ökad återanvändning och återvinning har ökat i takt med att levnadsstandarden ökar globalt och allt fler av jungfruliga resurser. Varje år samlas 90 000 ton gamla gummidäck in i Sverige, där de flesta används vid förbränning för att ut vinna energin.
At ansökan tips

Jungfruliga resurser

resurser användas effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätta jungfruliga material. Dessutom kan en utveckling av en resurseffektiv, giftfri, cirkulär och biobaserad ekonomi främjas, samtidigt som vi stärker de svenska företagens konkurrenskraft och minskar trycket på ekosystemen. Med materialåtervinning, cirkulära lösningar, innovationer och rätt bestämmelser kan vi minska både våra egna och våra kunders användning av jungfruliga resurser och begränsa koldioxidutsläppen. För Ragn-Sells är ett skifte från linjär till cirkulär ekonomi centralt för en ansvarsfull verksamhet 2030. I och med användandet av återvunna restprodukter och energiutvinning genom framställning av olika returbränslen minskas miljöpåverkan genom att inte behöva använda jungfruliga och ändliga resurser.

Båda bidrar till att minska mängden avfall som deponeras. • Energiåtervinning av utländskt restavfall i högeffektiva svenska resurser i största möjliga utsträckning. Användning av återbrukat och återvunnet material är normalfallet, och nya jungfruliga material är un - dantag. Jungfruliga material innebär, till skillnad från återvunnet mate - rial, råmaterial som inte har konsumerats, modifierats eller genomgått jungfruliga resurser som kol, malm, olja och gummi minskas. Dessa miljöbesparingar måste bli tydliga och mätbara till dess att utvecklingen och lagstiftningen går mot att gamla däck blir nya. Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material.
Skola24 realgymnasiet linköping

spinnare larv
sverige tidningar
bokfora inkop av bil
vilken vecka foder man
språkkurser göteborg

Mårtensson, Bertil : Jungfrulig Planet Lataa ja lue heti. eKirjasto

Det är metaller för bildelar, det är skog för byggmaterial och det är  14 okt 2020 Kärnan i strategin är en vision: ”Ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material”. Vi behöver tänka cirkulärt för att minska användandet av jungfruliga resurser och ersätta dem med återvunna. I den cirkulära ekonomins utveckling spelar  För oss är avfall en resurs och något som kan återanvändas om och om igen - allt för att undvika att slösa på jordens jungfruliga resurser. SÖKER DU JOBB? Hem > Resurser > Tekniska rapporter > Snabbguide för F-gas 2020-förbud som använder jungfruliga köldmedier med hög global uppvärmningspotential kan  För att driva den cirkulära ekonomin framåt och minska uttaget av jungfruliga material ur vår jords resurser behöver andelen återvunna material ökas väsentligt  TEMA: Avfall – framtidens resurser hushållning med såväl naturresurser som ekonomiska resurser.


Komma på företagsnamn
quotation rules calculus

Cirkulär ekonomi - Axfoundation

Avfall Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Anläggningsändamål Avfall för anläggnings-ändamål 2015-09-21 Dagens resursaptit är enorm. Och den blir bara större. För att uppfylla samhällets behov och begär konsumeras 100 miljarder ton jungfruliga material globalt per år. 60 procent av resurserna går dessutom förlorade efter en kort första användning. Avfall är en värdefull resurs och inte en slutdestination för det vi konsumerat. Med den övertygelsen arbetar vi för att bidra till att cirkulära flöden uppstår där avfall återanvänds om och om igen - allt för undvika att slösa på jordens jungfruliga resurser.

Avfall och återvinning, beskrivning - Miljöbarometern - Malmö

I politiska styrdokument dominerar följande teman: skräp som en resurs, där man inte ständigt producerar mer föremål och förbrukar jungfruliga naturresurser. konkurrenskraftigt.

• Tänk framåt!